Nemi Forsikring – Forsikringer – Uføreforsikring

Uføreforsikring

Uføreforsikring fra Nemi Forsikring

En forsikring som er til for å dekke tap av inntekt ved uførhet.

Langvarige sykemelding og uførhet kan være stor belastning med ekstra utgifter, dette kommer ofte i tillegg til tap av inntekt. En uføreforsikring vil dekke tap av inntekt ved langvarig sykemelding og/eller uførhet og således sikre deg og din familie økonomisk hvis lønnsinntekten plutselig forsvinner eller blir mindre.

  • Uføreforsikring kan tegnes fra 18-55 år
  • Forsikringssum kan velges fra kr 250 000,- til 1,5 millioner.

Ønsker du å kjøpe Uføreforsikring eller har spørsmål om personforsikringer kan du sende en e-post til service@nemiforsikring.no eller ringe oss på telefon 22 91 33 00 og vi skal hjelpe deg.

Hva dekker forsikringen?

Uføreforsikringen dekker:

  • Forsikringen gir deg en engangsutbetaling ved uførhet
  • Forsikringen gir deg månedlig utbetaling dersom du har vært minst 50% arbeidsufør sammenhengende i minst 12 måneder
  • Forsikringen dekker både ved sykdom og ulykke, samt ved midlertidig sykdom/skade etter 12 måneders sykemelding med inntil 1% av forsikringssummen.
  • Utbetaling av uføreforsikring er skattefri.
  • Utbetalingen skjer hvis du er minst 50% varig arbeidsufør, og tidligst 2 år etter at arbeidsuførheten inntraff.
Helseskjema

Helseskjema
Når du kjøper personforsikring i Nemi Forsikring må du fylle ut elektronisk helseskjema. Helseskjemaet som du fyller ut, vurderes av helseavdelingen som har sykepleier og rådgivende lege. Ut i fra opplysninger, gitt av deg i en helseerklæring, kan føre til forbehold/reservasjon for plager/sykdommer som forsikrede allerede har før tegning (gjelder ikke Livsforsikring), økt premie på grunn av risiko eller i noen enkelte tilfeller, avslag.

Frem til helsevurderingen er ferdig, har du en midlertidig forsikring som gjelder hvis du skulle falle fra som følge av en ulykke.

Midlertidig forsikring

Midlertidig forsikret er fra du har akseptert tilbudet om personforsikring, eller betalt første regning og/eller fylt ut og signert din helseerklæring er du midlertidig forsikret dersom du blir utsatt for ulykke i denne perioden. Dette selv om helseerklæringen ikke er ferdig behandlet.

Karenstid

Forsikringen gir ikke rett til utbetaling ved sykdom eller lidelse som oppstår innen 3 måneder etter at fullstendig helseerklæring er mottatt.

Hvorfor velge Nemi Forsikring

  • Alltid fast skadekonsulent
  • Alltid øyeblikkelig hjelp, 24/7
  • Månedlig betaling uten tillegg i pris
Back to Top