Personvernerklæring

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson, for eksempel navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Forsikringsselskapet har konsesjon for behandling av personopplysninger og behandler alle personopplysninger i overensstemmelse med Personopplysningsloven og bestemmelser om taushetsplikt.

Slik behandles personopplysninger hos Nemi Forsikring

Nemi registrerer og lagrer nødvendige personopplysninger i våre interne kunderegistre. Formålet er å identifisere deg som kunde og oppfylle forsikringsavtalen du har med oss.

Opplysninger som registreres og lagres kan kategoriseres slik:

  • Administrative opplysninger som navn, adresse, telefon/e-post og fødsels- og personnummer.
  • Opplysninger om forsikret risiko og dekningsomfang
  • Skadeopplysninger som er nødvendige for å avgjøre krav om utbetaling under en forsikring.
  • Opplysninger om tredjeperson som følge av dens tilknytning til en forsikring, for eksempel begunstiget.
  • Vi tar også vare på vår løpende kommunikasjon med deg. Dette gjør vi for å gi deg bedre service og for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til forsikringsavtalen.

Utlevering av personopplysninger

Personopplysningene kan for de nevnte formål også utleveres til selskap/organisasjoner Nemi Forsikring samarbeider med, så vel innenfor som utenfor EØS- og EU-området. Dersom Nemi Forsikring har opplysningsplikt overfor offentlig myndighet, vil opplysninger bli overlevert i henhold til myndighetenes krav.

Opplysningene vil også kunne bli benyttet til å gi kunden informasjon om selskapets/samarbeidsorganisasjonens tjenester forøvrig.

Opplysninger om kundene utover dette deles ikke med våre samarbeidspartnere uten kundens samtykke.

Personopplysningene kan bli utlevert til Register over forsikringssøkere og forsikrede (ROFF) og Sentralt skaderegister (FOSS). Dette er fellesregistre for forsikringsbransjen hvor formålet er å forhindre/begrense forsikringssvindel og å sikre en ensartet risikobedømmelse.

Hvem har tilgang til personopplysningene?

Ansatte i Selskapet som jobber med salg av forsikring, produksjon av forsikring og håndtering av forsikringsavtalen. Kun medarbeidere som har et relevant og nødvendig formål gis anledning til å behandle personopplysningene. Opplysningene vil ikke behandles i større omfang enn det som til enhver tid anses påkrevd.

Hvor lenge lagres opplysningene?

Personopplysninger skal i henhold til Personopplysningsloven slettes når oppbevaring ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Dette innebærer at så lenge du er kunde hos oss vil personopplysningene som finnes om deg lagres. Unødvendige opplysninger, også omtalt overskuddsinformasjon, vil løpende bli slettet. Sier du opp avtalen vil vi på grunn av muligheten for fremtidige erstatningskrav som kan tilbakeføres til forsikringsforholdet lagre opplysninger frem til foreldelsesfristen for de aktuelle forsikringer er utløpt.

Rett til innsyn

I henhold til personopplysningslovens § 18 har enhver krav på innsyn i de opplysninger som er registrert på en selv. Innsyn kan fås ved å sende en skriftlig henvendelse til Nemi, enten pr e-post eller pr brev. Henvendelsen må inneholde polisenummer eller andre opplysninger som gjør at vi kan identifisere deg.

Dersom de registrerte opplysninger ikke er riktige eller de er ufullstendige kan du kreve disse rettet i henhold til personopplysningslovens § 27.

Den aktuelle informasjon kan du få tilsendt ved å rette en skriftlig forespørsel til:
Nemi Forsikring
Postboks 126 Bryn
0611 Oslo
Att: Personvern

Taushetsplikt i Nemi Forsikring

Alle ansatte i Nemi Forsikring er underlagt taushetsplikt. Med ansatte menes også vikarer og innleide konsulenter. Taushetsplikten gjelder ikke bare ut av selskapet, men også internt mellom kollegaer.

Mer informasjon:
Lov om behandling av personopplysninger (Personopplysningsloven) av 14. april 2000 nr. 31.

Opplysninger om din helse

Når det gjelder helseopplysninger er det kun en utvalgt gruppe personer som jobber direkte med dette som har tilgang til denne type informasjon. Sensitive personopplysninger lagres og behandles i egne systemer med streng tilgangsbegrensning. Innhenting av helseopplysninger baserer seg alltid på samtykke fra den opplysningene gjelder.

Flere opplysninger vedrørende personvern finnes på datatilsynet.no