Konkursen i Alpha Insurance A/S i Danmark – informasjon til kunder og skadelidte fra Nemi Forsikring

Nemi Forsikring (Nemi) var i perioden 2009 til 2017 et heleid datterselskap av danske Alpha Insurance A/S (Alpha).

Høsten 2017 ble Nemi Forsikring AS solgt fra danske Alpha til norske Insr Insurance Group ASA (Insr). I mars 2018 ble så Nemi Forsikring AS innfusjonert i Insr. I dag er derfor Nemi Forsikring kun et varemerke og en distribusjonskanal for Insr. Det foreligger i dag ingen andre relasjoner mellom Insr og Alpha.

Det er nå vi i Insr som ivaretar Nemi-kundene, men nedenfor vil vi likevel bare referere til Nemi som navnet på kundevirksomheten, og som også er det navnet/varemerke som kundene knytter sin forsikring til.

I hele den perioden fra 2009 til 2017 da Alpha eide Nemi, solgte Nemi produktet “Standard Yrkesskade” til sine norske kunder, men da slik at Nemi var forsikringsagent for morselskapet Alpha. Dette er en rolle som alle forsikringsselskaper har konsesjon til å gjennomføre. Årsaken til dette agentforholdet var at Alpha i denne perioden var bedre kapitalisert (solid) enn datterselskapet Nemi.

Agentforholdet mellom Alpha og Nemi var en ordning som fungerte godt for alle parter i årene som fulgte etter 2009. Alle skadeoppgjør ble gjennomført og utbetalt som de skulle. Ingen kunder eller skadelidte hadde problemer av noen art.

Heller ikke Nemi, som bl.a. både innkrevde premien og gjorde opp skadene på vegne av Alpha opplevde negative sider ved dette agentsamarbeidet.

Kundene til Nemi ble i alle disse årene også informert om at yrkesskadeforsikringen var dekket i Alpha. Dette ble gjort i forsikringsbeviset på denne måten:

Yrkesskade

Nemi mener på denne måten å ha informert kundene på en lojal måte opp gjennom årene.

Nemi var også kjent med at alle utenlandske forsikringsselskaper som tegner risiko i Norge må være omfattet av en garantiordning som beskytter kundene i tilfelle konkurs. Derfor anmodet Nemi om informasjon omkring dette, og hvor vi da fikk opplyst fra Alpha at de var medlem av den danske garantiordning.

Denne informasjonen sammenholdt Nemi så med lovgivningen her i Norge, og hvor det medfører riktighet at et utenlandsk selskap som tegner forsikringer i Norge ikke trenger være medlem av den norske garantiordning, forutsatt at de er medlem av en tilsvarende dansk garantiordning. Dette fikk Nemi altså bekreftet fra Alpha.

Nemi stolte selvsagt på den informasjonen man fikk fra morselskapet i Danmark, og i hele perioden fra 2009 til 2017 var heller ikke dette noe problem. Både Alpha og Nemi var dessuten i hele denne perioden under tilsyn fra henholdsvis Finanstilsynet i Danmark og Norge, uten at akkurat dette ble identifisert som noe tema.

Når Nemi nå i ettertid har fått kunnskap om at Alpha (muligens) ikke er omfattet av den danske garantiordning, så er vi både meget overrasket og skuffet over dette – ikke minst som følge av usikkerheten som dette har medført for kunder og skadelidte, men også fordi vi opplever å ha fått uriktig informasjon fra Alpha mht. dette.

Nemi har helt siden konkursen i Alpha 8. mai 2018 selvsagt gjort hva vi kan for å hjelpe kundene, bl.a. gjennom utstrakt kontakt både med bostyret i Danmark, samt offentlige myndigheter i Norge.

Slik saken nå står foreligger det imidlertid positiv informasjon fra den norske garantiordningen for skadeforsikring. I oppdatert informasjon fra 28. august i år fremgår det at garantiordningen er av den oppfatning at Nemi-kundenes krav til slutt enten vil bli dekket av den danske- eller den norske garantiordning. Det antydes ingen løsning der kundene blir stående uten erstatning eller med redusert erstatning. Denne informasjonen kan finnes her, men ligger også vedlagt dette brev: http://www.garantiordningen.no/nyheter/alpha-insurance-as-konkurs-dansk-selskap/

Selv om det selvsagt er meget beklagelig for kunder og skadelidte at ev. utbetalinger av erstatninger og saksomkostninger nå er satt på vent, så foreligger det altså informasjon som vi i Nemi oppfatter slik at det vil bli utbetalt 100% erstatning til de skadelidte. Dette er altså meget positive signaler.

Det som da gjenstår å avklare er når dette vil skje, samt om det er den norske- eller den danske garantiordning som skal dekke disse utbetalinger. For vår del håper vi at denne avklaringen vil kommer raskt.

Vi vil også informere om at Nemi har inngått en avtale med bostyret i Danmark om at skadebehandlingen gjennom Nemi skal fortsette som før. Alle kunder får derfor sin sak registrert og behandlet på vanlig måte. Det eneste som dessverre ikke kan gjennomføres nå er utbetalinger av selve erstatningsbeløpene med tilhørende omkostninger og utgifter.

Det er viktig å understreke at informasjonen i dette skrivet kun omfatter de kundene som Alpha har tegnet i Norge, og da med Nemi som agent. Dette er en forretning som også er formelt registrert i Alpha sin norske filial, Alpha Insurance A/S NUF (Norsk Avdeling av utenlandsk Foretak).

Den forretningen som er Alpha har tegnet gjennom andre agenter enn Nemi i Norge er imidlertid ikke omfattet av dette informasjonsbrev. Se her også informasjonen fra garantiordningen i Norge, og som også skiller mellom filialens (Alpha NUF) sine kunder og de norske kundene som er tegnet inn i Alpha av andre agenter i Norge. Disse er ikke registrert i filialen Alpha NUF, men direkte i Alpha Insurance A/S i Danmark.
Nemi har dessverre ingen innsikt i omfanget av disse andre kundeforholdene. Informasjon om disse må da innhentes hos den agent som har solgt forsikringene, alternativt fra bostyret i Danmark.

Nemi vil igjen beklage all den usikkerheten som konkursen i Alpha har medført både for kunder og skadelidte. Våre interne skadebehandlere er i daglig kontakt med de skadelidte, og vi opplever å ha full forståelse for at disse opplever usikkerheten som reell og vanskelig, samt at enkelte også er engesterlige for privatøkonomien sin.

Samtidig håper vi at den informasjonen som nå foreligger fra den norske garantiordning åpner for en snarlig løsning som vil gi full dekning for de som er berørt.

Nemi vil fortsette den tette dialogen med både bostyret i Danmark, garantiordningen i Norge, samt også Finanstilsynet i Norge. Vi vil komme med oppdatert informasjon så snart vi vet noe mer konkret.

Nyttige nettadresser for ytterligere informasjon er disse:
http://www.garantiordningen.no/
http://www.skadesgarantifonden.dk/Sider/Forside.aspx
https://alphagroup.dk/

Spørsmål om skadesaker kan rettes til Nemi sin skadeavdeling. Spørsmål om konkrete kundeforhold kan rettes til Nemi sin Bedriftsavdeling. Du finner kontaktinformasjon her.